Γιατί πλανώνται οι Χριστιανοί;

Ματθ. 24:4 Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Βλέπετε μη σας πλανήση τις.Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει.

2Ιωάν. 1:7 Διότι πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμον, οίτινες δεν ομολογούσιν ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί· ο τοιούτος είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος.

Εβρ. 13:9 Μη πλανάσθε με διδαχάς ποικίλας και ξένας· διότι καλόν είναι με την χάριν να στερεόνηται η καρδία, ουχί με βρώματα, εις τα οποία όσοι περιεπάτησαν δεν ωφελήθησαν.

Εφεσ. 4:14 διά να μη ήμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, διά της δολιότητος των ανθρώπων, διά της πανουργίας εις το μεθοδεύεσθαι την πλάνην

1Ιωάν. 2:18 Παιδία, εσχάτη ώρα είναι, και καθώς ηκούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν· όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα.

1Ιωάν. 4:1 Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα εν ήναι εκ του Θεού· διότι πολλοί ψευδοπροφήται εξήλθον εις τον κόσμον.

2Πέτ. 2:2 και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απωλείας αυτών, διά τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθή· και διά πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθή με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη έκπαλαι δεν μένει αργή, και η απώλεια αυτών δεν νυστάζει.

2Κορ. 11:13 Διότι οι τοιούτοι είναι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού.

1Τιμ. 1:6 από των οποίων αποπλανηθέντες τινές εξετράπησαν εις ματαιολογίαν. Θέλοντες να ήναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσιν ούτε όσα λέγουσιν ούτε περί τίνων διϊσχυρίζονται.

Αποκ. 2:20 Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι αφίνεις την γυναίκα Ιεζάβελ, ήτις λέγει εαυτήν προφήτιν, να διδάσκη και να πλανά τους δούλους μου εις το να πορνεύωσι και να τρώγωσιν ειδωλόθυτα.

Εβρ. 3:12 προσέχετε, αδελφοί, να μη υπάρχη εις μήδενα από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήση από Θεού ζώντος, αλλά προτρέπετε αλλήλους καθ' εκάστην ημέραν, ενόσω ονομάζεται το σήμερον, διά να μη σκληρυνθή τις εξ υμών διά της απάτης της αμαρτίας·

Λουκ. 17:32 Ενθυμείσθε την γυναίκα του Λωτ

Γέν. 3:6 Και είδεν η γυνή, ότι το δένδρον ήτο καλόν εις βρώσιν, και ότι ήτο αρεστόν εις τους οφθαλμούς, και επιθυμητόν το δένδρον ως δίδον γνώσιν· και λαβούσα εκ του καρπού αυτού, έφαγε· και έδωκε και εις τον άνδρα αυτής μεθ' εαυτής, και αυτός έφαγε.

2Θεσ. 2:3 Ας μη σας εξαπατήση τις κατ' ουδένα τρόπον· διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας,

Κολ. 2:4 Λέγω δε τούτο, διά να μη σας εξαπατά τις με πιθανολογίαν·

Κολ. 2:8 Βλέπετε μη σας εξαπατήση τις διά της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης, κατά την παράδοσιν των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχί κατά Χριστόν·

Ρωμ. 16:18Διότι οι τοιούτοι δεν δουλεύουσι τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, αλλά την εαυτών κοιλίαν, και διά λόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσι τας καρδίας των ακάκων·

2Τιμ. 2:5 Εάν δε και αγωνίζηταί τις, δεν στεφανούται, εάν νομίμως δεν αγωνισθή.

Αν κάποιος έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν Σωτήρα της ψυχής και Λυτρωτή των αμαρτιών του, γιατί κάποτε να πλανηθεί; Τι είναι αυτό που ωθεί τον πιστό στην πλάνη και την αποστασία; Γιατί ο Ιούδας εκ των δώδεκα, πλανήθηκε και απωλέσθηκε; Γιατί ο Ανανίας και η Σαπφείρα, απωλέσθηκαν; Γιατί ο Αλέξανδρος ο χαλκεύς, έκανε τόσα πολλά κακά, στον απόστολο Παύλο; Γιατί ο Δημάς εγκατέλειπε τον απόστολο Παύλο; Γιατί ο Υμέναιος και ο Αλέξανδρος ναυάγησαν στην πίστη;

Νομίζω, ότι ο λόγος του Θεού στον προφήτη Ιερεμία, έχει τα δύο σχετικά κλειδιά της γνώσης:

1ο κλειδί – Η ελπίδα, για βοήθεια επάνω σε άνθρωπο !

Ούτω λέγει Κύριος· Επικατάρατος ο άνθρωπος, όστις ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνει σάρκα βραχίονα αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου

Όταν ψάχνω για βοήθεια και απεγνωσμένα στρέφομαι σε άνθρωπο, (που δεν γνωρίζω), αντί να στραφώ προς τον Κύριο (που γνωρίζω) με εκζήτηση, δέηση και κραυγή, αυτό σημαίνει ότι οι σχέσεις μου με τον Θεό είναι πλέον ανύπαρκτες. Αυτό το γεγονός, ο Σατανάς το εκμεταλλεύεται, ώστε να στείλει ένα εργάτη δόλιο να με εξαπατήσει, με λόγους πιθανολογίας και κολακείας!!

Όπως ακριβώς εξαπατήθηκε και η Εύα. Αντί να μείνει στην υπακοή των λόγων του Θεού που γνώριζε και να μην φάγει από το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού, άκουσε την φωνή της πλάνης και νόμισε ότι θα γίνει σαν Θεός και έλαβε εκ του καρπού και έφαγε. Αποτέλεσμα: καταστροφή και απώλεια! Δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός προειδοποιεί, ότι ο άνθρωπος έχει την κατάρα του Θεού (την οργή του Θεού), σε περίπτωση που δεν στηρίζεται σε αυτόν, αλλά στις δυνάμεις του, στην εξυπνάδα του και στις ικανότητες του, από ανυπακοή και πείσμα. Ο λόγος, είναι απλός: δεν μπορεί ο άνθρωπος να προστατεύσει τον εαυτό του, διότι δεν γνωρίζει τους κινδύνους, αλλά ούτε τις δυνάμεις του Σατανά. Εδώ, είναι ο λόγος του Θεού, που θέτει τα όρια μας για την προστασία και ασφάλεια μας έναντι των κινδύνων. Θυμίζω ότι η ασφάλεια είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε σε κάθε περίπτωση, είτε λέγεται πτήση με το αεροπλάνο, ή αγορά ενός αυτοκινήτου ή ακόμη και ενός σπιτιού. Πάντα το πρώτο που κοιτάμε είναι η ασφάλεια. Ο Θεός λοιπόν, επιμένει στην ασφαλή μας πορεία και είσοδο στην Βασιλεία των ουρανών, γνωρίζοντας ότι ο εχθρός θέλει να μας εμποδίσει. Ο Θεός το επιτυγχάνει με ένα σχέδιο. Το σχέδιο λέγεται Ευαγγέλιο του Χριστού.

Το φάρμακο: Μετάνοια και επιμονή στην αλήθεια και την ορθοτόμηση του λόγου του Θεού.

2ο κλειδί – η απατηλή καρδιά!

Η καρδία είναι απατηλή υπέρ πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη· τις δύναται να γνωρίσει αυτήν;

Το δεύτερο στοιχείο είναι η πλάνη από την απατηλή καρδιά μας. Όταν τα αρνητικά συναισθήματα μας, η ανασφάλεια και οι φόβοι μας είναι τόσο μεγάλοι, ώστε να μην πιστεύουμε στη δύναμη του Θεού. Ότι η βοήθεια έρχεται από τον Κύριο Ιησού Χριστό μετά από κάθε δοκιμασία, όσο μεγάλη και αν είναι. Όταν αναζητώ την σωτηρία της ψυχής μου, οπωσδήποτε δια της ελάχιστης προσπάθειας, ή παρακάμπτοντας τους κανόνες του αγιασμού του Πατέρα και Θεού μας. Τότε η καρδιά αρχίζει να μας εξαπατά, μέσω κάποιων ανθρώπων που μας επηρέασαν και εντυπωσίασαν. Και τότε αρχίζουν οι παραβάσεις, οι συμβιβασμοί και ... ξεκινά η πλάνη. Η πλάνη ομοιάζει με το σφάλμα των οργάνων, Μπορεί να αναφέρεται σαν μικρό ποσοστό λίγων δεκαδικών, όμως η ζημιά γίνεται όταν μετρά κρίσιμες παραμέτρους. Παράδειγμα ένα θερμόμετρο πυρετού, που μετρά με ακρίβεια όχι ενός δεκαδικού αλλά ενός βαθμού δεν μπορεί να ενημερώσει αληθινά ένα ασθενή αν έχει όντως πυρετό!

Κάπως έτσι εξαπάτησε την γυναίκα του Λωτ, η καρδιά της. Φοβήθηκε για το βιος και την περιουσία που αφήνει πίσω και αισθάνθηκε την αβεβαιότητα του αύριο, χωρίς να εμπιστευτεί το λόγο του Θεού που την καλούσε σε σωτηρία. Όλα αυτά τα συναισθήματα την έκαναν να στρέψει πίσω και αγνοώντας τον κίνδυνο, να γίνει στήλη άλατος!
Το φάρμακο: Ειλικρινής μετάνοια, μελέτη του λόγου του Θεού, ήμερα και νύχτα με πείνα και δίψα.

Η διεύθυνσή μας

Αγίου Νικολάου 92
Μεγαλόπολη
Τ.Κ. 22200
Τηλ.: 27910.23270